ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชูพรรณ/คุณวันดี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *