สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2013

สูจิบัตร 14 กรกฎาคม 2013

國語部程序表二○一三年七月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรวดี/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พักพิงในพระเจ้า พระองค์ทรงสมควร
เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่ ฉันได้วางใจในพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 12:22-34”  คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : สู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ “เอเฟซัส 3:14-20” อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เราจะสร้างประชากร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *