ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร/คุณพรพิมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *