สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2013

สูจิบัตร 21 กรกฎาคม 2013

國語部程序表二○一三年七月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวิทย์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชูพรรณ/คุณวันดี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระคริสต์เจ้าใครเปรียบได้ เราอยู่กับเจ้า หมดทั้งชีวิต รักวิเศษ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
เทศนา : ชีวิตใหม่ “เอเฟซัส 4:17-32” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *