ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์             
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณวศินี/คุณมนัสวี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณวรรณิษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *