สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2013

สูจิบัตร 18 สิงหาคม 2013

國語部程序表 二○一三年八月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 18 สิงหาคม ค.ศ. 2013  เวลา : 9:30 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้นำประชุม : คุณสุขุม/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา/คุณเฉิงจิ้ง
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณดาริณี
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณสยุมพร คุณหลี่ชิวลี่ คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณสุมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณหยางจื่อเฉวียอธิษฐานเผื่อคริสตจักร :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราสรรเสิรญพระนาม
ฉันจะร้องเพลงถึงความรักอันมั่นคง จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “เศคาริยาห์ 8:16”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 3:1-11”  คุณณิชา/คุณเฉิงจิ้ง
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหยางจื่อเฉวีย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”
เทศนา : “เป็นเหมือนพ่อ”  (1 ยอห์น 3:1-11) อ.ไพรสนธิ์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระพรจากเบื้องบน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *