ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภูมินทร์/คุณศิลา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณณัฐฐิติชญา/คุณวรรณิษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *