สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013

สูจิบัตร 1 กันยายน 2013

國語部程序表二○一三年九月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณหลี่ชิวลี่
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวหลงเหอ
ผู้ต้อนรับ&ปฏิคม : คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดานมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า
ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 117:1-2”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 5:27-30” คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Always Remember”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญฤทธาพระเจ้าเกรียงไกร”
เทศนา : “ทัศนคติเรื่องการล่วงประเวณี” (มัทธิว 5:27-30) อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ) 
พิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *