ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา พิมพ์ทอง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน/คุณวรีรัตน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณดิเรก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *