สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2013

สูจิบัตร 8 กันยายน 2013

國語部程序表二○一三年九月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี/คุณพรพรรณา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะเดินในทางของพระเยซู โดยอำนาจความรักพระองค์ พระเจ้าดีต่อฉัน ฉันเป็นที่รักยิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 1:29-33”  คุณอุรัชนี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : ความวางใจในพระเจ้า “1 ยอห์น 3:19-24” คุณสุเมธ เตชะรักพงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พักพิงในพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *