ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรีรัตน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรทัย/คุณศิลดา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *