สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2013

สูจิบัตร 22 กันยายน 2013

國語部程序表二○一三年九月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 22 กันยายน ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสลินทิพย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณิษา/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เมื่อเราได้มาอยู่ร่วมกัน ข้ายกเสียงขึ้น นำข้าใกล้พระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เอเฟซัส 4:1-16” คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอเปิดดวงตาให้ข้าแลเห็น”
เทศนา : ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน “เอเฟซัส 4:1-16” อ.ธานินทร์ วรวิจิตราพันธ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *