ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ           
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณภูมินทร์/คุณสิชาญ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *