ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2013

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล/คุณณิชา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *