สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2013

สูจิบัตร 20 ตุลาคม 2013

國語部程序表二○一三年十月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณอรวรรณ/คุณวรรณิษา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันรักคุณด้วยความรักของพระเจ้า พระเจ้ารักคุณและฉัน เราพบพระเยซูคริสต์ จากวันนั้น
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 4:7-21” คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ฉันได้วางใจในพระเจ้า”
เทศนา : พระเจ้าทรงเป็นความรัก “1 ยอห์น 4:7-21” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *