ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2013

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2013

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ                      
ผู้เทศนา
: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณกอบกาญจน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภีรพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
: คุณนฤมล/คุณบุญญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *