ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2013 (คริสตจักรไม้กางเขน)

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรทัย/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณจำเริญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *