สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2013

สูจิบัตร 9 พฤศจิกายน 2013

國語部程序表 二○一三年十一月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนฤมล/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรีรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราขอบพระคุณ เยโฮวาห์นามยิ่งใหญ่
พระองค์ทรงสมควร เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 ทิโมธี 4:8-16” คุณวรีรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า”
เทศนา : ชีวิตคู่ “เอเฟซัส 5:22-33” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักวิเศษ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *