ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณสุภัทรา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *