ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน/คุณณิชา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *