สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2014

สูจิบัตร 12 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年元月十二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 12 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนงค์ลักษณ์/คุณสุภัทรา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณณัฐฐิติชญา เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราขอบพระคุณ ทุกวันเวลา ข้าจะรักและบูชา เปลี่ยน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“มัทธิว 6:25-34”  คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”
เทศนา : ชีวิต & ความเชื่อ “1 เธสะโลนิกา 1:1-10”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *