ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรทัย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวันดี/คุณพรพิมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *