สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2014

สูจิบัตร 19 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年元月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 มกราคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพัทธมน/คุณณิชา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอบคุณพระเยซู สันติสุขของพระคริสต์ ข้าจะรักและบูชา ข้าเข้ามานมัสการ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:1-11”  คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : ปัญญาจารย์ 1 “ปัญญาจารย์ 1:1-18” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “โลกนี้พระเจ้าประทาน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *