ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสิริพรรณ/คุณกชกร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *