สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2014

สูจิบัตร 16 กุมภาพันธ์ 2014

國語部程序表二○一四年二月十六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบารมี  เราขอนมัสการพระองค์ ฉันเป็นที่รักยิ่ง  อีกครั้ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 3:12-17” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “หมดทั้งชีวิต”
เทศนา : ผู้ที่พระเจ้าเลือก “กาลาเทีย 1:11-24” อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคุณพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *