ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรทัย/คุณวีรารัช
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *