สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2014

สูจิบัตร 9 มีนาคม 2014

國語部程序表二○一四年三月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ซ่อนข้าไว้ พระเจ้าดีต่อฉัน ข้าจะรักและบูชา เพียงผู้เดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 โครินธ์ 4:6-18”  คุณพรพิมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : หัวใจของผู้ชายที่ชื่อเปาโล “1 เธสะโลนิกา 2:17-3:13” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เพราะพระองค์ทรงอยู่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *