งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16,23,30 มี.ค.

งดนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16,23,30 มี.ค.
นมัสการแทนใน
วันเสาร์ที่ 15,22,29 มี.ค.

เนื่องจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ไม่ว่างในวันอาทิตย์ที่ 16, 23 และ 30 มี.ค. จึงต้องจัดนมัสการเป็นวันเสาร์ที่ 15, 22 และ 29 มี.ค. แทน ที่คริสตจักรไม้กางเขน สุขุมวิท ซอย 2 เวลา 19.00 น. (งดรวีวารศึกษา) ภาคภาษาไทยที่อาคารสุเมธชั้น 3  ภาคภาษาจีน ห้อง Fellowship Hall

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *