ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014

วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชูพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพิชิต/คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *