สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2014

สูจิบัตร 15 มีนาคม 2014

國語部程序表二○一四年三月十五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 15 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรทัย/คุณวีรารัช
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ : 1 ยอห์น 3:18
นมัสการด้วยเพลงสั้น : บัญญัติรัก เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์ มีความเข้าใจกันในพวกเรา เจิมด้วยไฟพระวิญญาณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ปัญญาจารย์ 4:9-12” คุณณิชา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “มีสหายเลิศคือพระเยซู”
เทศนา : เพื่อนร่วมงาน “กาลาเทีย 2:1-14” คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ความรักพระเยซูเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *