ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล/คุณอรวรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *