ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *