ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2014

ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนภนันท์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี/คุณอรวรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *