สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2014

สูจิบัตร 8 มิถุนายน 2014

國語部程序表二○一四年六月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 มิถุนายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี คุณภัทรพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณณัฐินี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล คุณพรพรรณา เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จงติดสนิทกับพระเจ้า พักพิงในพระเจ้า อย่าลืมว่าพระเยซู ในเวลาของพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:1-13” คุณณัฐินี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน”
เทศนา : ชีวิต & สามัคคีธรรม “1 เธสะโลนิกา 5:12-22”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *