ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2014

วันอาทิตย์ที่29มิถุนายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณพรพรรณา/คุณพรพิมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *