สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มิถุนายน 2014

สูจิบัตร 22 มิถุนายน 2014

國語部程序表二○一四年六月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันอาทิตย์ที่ :22 มิถุนายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณกอบกาญจน์/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณกชกร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณนงค์ลักษณ์ เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าเที่ยงแท้ ผู้เป็นความหวัง ข้าจะรักและบูชา พระโลหิตบนกางเขน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 63:1-8”  คุณกชกร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา : จงระวังรักษา  ปัญญาจารย์ 5:1-20นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สิ่งเดียวที่ข้าต้องการ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *