ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวรวดีคุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา คุณฑิฆัมพร

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *