ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณกอบกาญจน์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณภูมินทร์คุณคณิน
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร คุณวรรณนิสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *