ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณพรรณี คุณพรพรรณา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *