ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :อ.สุมาลี ภัทรประภาคาร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณฑิฆัมพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณวันดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสุมล/คุณเพรชรัตน์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *