สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014

สูจิบัตร 18 ตุลาคม 2014

國語部程序表二○一四年十月十八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันเสาร์ที่
: 18 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.
ผู้เทศนา : คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี/คุณณิชา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณจันทร์ธี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จอมโยธา ร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้า ความรักมั่นคง โอ้พระองค์ประจักษ์ในจิตใจข้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กาลาเทีย 5:16-21” คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : ชีวิตฝ่ายเนื้อหนัง “กาลาเทีย 5:16-21” คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *