ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณชาญกิจ
ผู้เทศนา :คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณภัทรพร/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *