สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014

สูจิบัตร 23 พฤศจิกายน 2014

國語部程序表二○一四年十一月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณสุภัทรา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: จิตวิญญาณข้ากระหาย บัญญัติรัก อยู่ในพระทัยพระองค์ หมดทั้งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ลูกา 18:9-14” คุณสุภัทรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณณัฐฐิติชญา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “นับพระพร”
เทศนา : การแบกภาระของกันและกัน “กาลาเทีย 6:1-6”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *