ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณพรรณี/คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณดิเรก/คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *