ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *