หัวข้ออธิษฐาน วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา ฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่เริ่มจะมีการออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้น เผื่อแผนการจัดการเลือกตั้งที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เผื่อการทำงานของรัฐบาลที่จะโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการคอร์รับชั่น รวมทั้งสถานการณ์ก่อความไม่สงบในภาคใต้3.คณะมัคนายกในการทำงาน ผลักดันแผนงานของแผนกต่างๆ ในภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีน ดำเนินไปตามแผนการที่ได้วางไว้ และอธิษฐานเผื่อการประชุมพิเศษในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคมนี้ (00 น.–17.00 น.)
4.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
5.ค่ายคริสตจักรที่มีในวันที่ 11-13 สิงหาคม 2018 อธิษฐานเผื่อวิทยากรค่าย อ.ตู้กวางเย่า เผื่อกรรมการค่าย ประธานค่าย (คุณหวางลี่เผิง) สถานที่ การจัดเตรียมรายการต่างๆ การเดินทาง รวมทั้งสมาชิกทุกๆ คนที่จะสามารถจัดเวลาไปค่ายร่วมกัน
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวี คุณเสริมคุณสุวรรณ คุณกรรณิกา คุณสุวิมล การพักฟื้นของ คุณขวัญเนตร คุณพิม (ภรรยาคุณโจ) คุณแม่ของคุณหลิวเยี่ยนฟาง คุณแม่ของคุณอุรัชนี พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินี คุณสิริพรรณ และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *