หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2018

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.สมาชิกทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของ “การดำเนินชีวิตบนพระวจนะของพระเจ้า” (เอาใจใส่พระวจนะของพระเจ้าด้วยการเฝ้าเดี่ยว ศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว เข้าชั้นเรียนรวีวารศึกษา และฟังคำเทศนา) และ “การมีชีวิตแห่งการอธิษฐาน” (เอาจริงเอาจัง และขะมักเขม้นในการอธิษฐานทั้งที่บ้าน และคริสตจักร) รวมทั้ง “การมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง” (ยึดมั่นในความเชื่อ มีส่วนร่วมรับใช้ ประกาศและเป็นพยาน) มุ่งสู่เป้าหมายของปีนี้ คือ “ชีวิตที่ยำเกรงพระเจ้า”
2.สถานการณ์น้ำในประเทศไทย ตอนนี้มีน้ำท่วมในหลายจังหวัด และน้ำในเขื่อนหลายแห่งมีน้ำกักเก็บจำนวนมาก เผื่อการบริหารจัดการน้ำ (การปล่อยและการผันน้ำ) เพราะจะมีน้ำเข้ามาเติมอีกในช่วงฤดูฝนนี้3.วันนี้ซึ่งเป็น วันมิชชั่น อธิษฐานเผื่อวิทยากร อ.นันทชัย มีชูธน สำหรับการเทศนาทั้งในช่วงเช้า และช่วงบ่าย รวมถึงสมาชิกทุกคนที่จะอยู่รับพระพรร่วมกัน ขอพระเจ้าทรงประทานความเข้าใจ และภาระใจในงานมิชชั่นให้เกิดขึ้นในใจของเราทุกคน
4.การประชุมคณะมัคนายกและอาจารย์ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.(00-15.00 น.) และ
วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ย. (13.00 น.)เพื่อวางแผนเป้าหมายสำหรับปี 2019 การประชุมคณะธรรมกิจในวันอาทิตย์ที่ 16 ก.ย. เพื่อพิจารณาเป้าหมายปี 2019 ที่ได้รับมาจากคณะมัคนายก การประชุมคณะกรรรมการดำเนินงานไทย-จีน วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ย. เพื่อจะรับทราบเป้าหมายปี 2019 และนำไปวางแผนงาน และงบประมาณปี 2019
5.การเปิดสอนภาษาจีนพื้นฐาน ในวันเสาร์เวลา 30-15.30 น. จำนวน 10 ครั้ง
เริ่มเสาร์ 18 ส.ค.- 27 ต.ค. 2018 เผื่อคุณกรรณิกา ในการเตรียมเนื้อหาการสอน
เผื่อนักเรียน 18 คน (เป็นคริสเตียน 7 คน ไม่เป็นคริสเตียน 11 คน) ในการเรียน บรรยากาศภายในห้อง รวมทั้งโอกาสที่จะแบ่งปันข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์
6.ครูรวีฯ ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาจีนในการเตรียมเนื้อหาบทเรียน รวมทั้งสมาชิกทุกคน ที่จะสนใจและขะมักเขม้นในการเรียนรวีฯ มาเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ เติบโตในความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนความจริงของพระวจนะ
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณฉวีวรรณ คุณสุรีรัตน์ คุณสุกิจ คุณสมร คุณธีระ คุณทวีคุณจรินทร คุณแม่คุณดิเรก พี่น้องที่ตั้งครรภ์ คุณวรีรัตน์ คุณวรทัย คุณณัฐินีคุณสิริพรรณ คุณจ้าวกั๋วเวย และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *