วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน สดุดี 45:17 “พระนามของพระเจ้า”

เราจะกระทำให้นามของพระองค์ท่านเป็นที่เชิดชูตลอดบรรดาชาติพันธุ์
ฉะนั้นชนชาติทั้งหลายจะสดุดีพระองค์ท่านเป็นนิจกาล

Q1 ผู้เขียนสดุดีบทนี้มี “ความปรารถนา” อยากให้ “พระนามของพระเจ้า” เป็นอย่างไร? (สังเกตคำหลังคำว่า “เป็นที่” และ “ชนชาติทั้งหลาย”)
Q2 “พระนามของพระเจ้า” จะได้รับเกียรติผ่านชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู มัทธิว 5:16 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:16 ท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียง จงส่องสว่างแก่คนทั้งปวง เพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำ เขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่าน ผู้ทรงอยู่ในสวรรค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 137-139        1 โครินธ์ 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *