หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมกราคม 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การประชุมของคณะกรรมการการเงิน (วันนี้) ในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดในพันธกิจของพระเจ้า
3.       การประชุมวางแผนการสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ (วันนี้) เพื่ออธิษฐานด้วยกัน และอธิษฐานเผื่อการเตรียมตัวของครูผู้สอน และนักเรียนที่จะสมัครเข้ามา โดยจะมีชั้นเรียนในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00-16.00 น.
4.       การประชุมเตรียมงาน 60 ปี (ที่จะจัดวันที่ 18 กันยายน 2011) สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลา
5.       การประชุมของคณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน (วันนี้) ในการติดตามงานของแผนกต่างๆ และสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปตามแผน
6.       การประชุมมัคนายกในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม เพื่อติดตามแผนงานต่างๆ ของคริสตจักร และการมองเห็นถึงเป้าหมายคริสตจักรที่จะเดินต่อไปหลังจาก 60 ปี
7.       งานประกาศภาคภาษาไทยในโครงการสัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเอง โดยในวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคมนี้จะเป็นการเทศนาประกาศครั้งแรกของปี โดย ศจ.นิพนธิ์ เหลืองเงิน ในหัวข้อ “พระเจ้าที่เราต้องการ” ขอพระเจ้าทรงหนุนใจสมาชิกทุกคนที่จะชวนคนที่รักมาฟังข่าวดี และนมัสการร่วมกัน
8.       โครงการ “พระเจ้าตรัสกับฉันวันนี้ว่า…” และโครงการ “ตาสว่าง” ที่จะช่วยเหลือสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้น และนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง
งานฟื้นฟูของคริสตจักรในหัวข้อ “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” โดย ศจ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2011 ขอพระเจ้าทรงนำการฟื้นฟู และการเปลี่ยนแปลงมาถึงสมาชิกทุกๆ คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *