หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2011

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       สมาชิกทุกคนที่จะเติบโตกับพระเจ้า ผ่านการเฝ้าเดี่ยว การศึกษาพระคัมภีร์ การอธิษฐาน และการมีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักร โดยมีเป้าหมายเดียวกันเหมือนกับคำขวัญปีนี้ของคริสตจักรที่ว่า “สร้างสาวก สานสัมพันธ์ ร่วมกันรับใช้”
2.       การสอนภาษาจีนเพื่อการประกาศ ทั้ง 2 ชั้นในวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.00 – 16.00 น. ซึ่งตอนนี้มีนักเรียน 20 คน (นักเรียนใหม่ 12 คน นักเรียนเก่า 8 คน ในจำนวนนี้มี 15 คน ไม่เป็นคริสเตียน) ขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังทีมอาจารย์ผู้สอน คุณกรรณิกา คุณจินตนาภรณ์ คุณวรีรัตน์ คุณภีรพรรณ และคุณจ้าวเสี้ยวฉือ
3.       การประชุมนมัสการในคืนวันศุกร์ประเสริฐ 22 เมษายน และการนมัสการในวันอีสเตอร์ 24 เมษายน ซึ่งจะมีการนมัสการตอนรุ่งอรุณเวลา 6.00 น. ก่อนที่จะมีการนมัสการรวมตามปกติในเวลา 10.00 น.
4.       การเตรียมค่ายคริสตจักรในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2011 ณ สถานอบรมคริสเตียนแบ๊บติสต์ พัทยา อธิษฐานเผื่อคุณวีระวงษ์ ซึ่งเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการในการจัดเตรียมรายการต่างๆ รวมถึงวิทยากรของค่ายคือ อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
5.       การจัดเตรียมงาน 60 ปี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2011 สำหรับการวางแผน และดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เหมาะสม การจัดทำหนังสือ รวมทั้งการติดตามงาน เพื่อให้ทุกอย่างเสร็จทันเวลาที่กำหนด
6.       คณะกรรมการดูแลการซ่อมแซมและก่อสร้างคริสตจักร ที่จะมีสติปัญญา และแนวทางในการจัดการเรื่องอาคารให้เกิดความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน และแผนการสำหรับอนาคตถ้าต้องมีการย้ายสถานที่ หรือ การก่อสร้างใหม่
7.       คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักรที่ประกอบด้วย คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดูแล จัดการเรื่องกองทุน และการติดต่อประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย
8.       อธิษฐานเผื่อ อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย สำหรับการฉายรังสี รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *